رنگ موی گارنیک سری طلایی شماره 6.5 بلوند طلایی تیره

    950000 

    رنگ موی گارنیک سری طلایی شماره 6.5 بلوند طلایی تیره